انسان
۱۰ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سعید افصحا

هرکسی عشقی دارد
یکی ره به دین ارد
یکی جسم و تن خواهد
دیگری علم و زر یابد
صد رهه که رفتی همه اشتباه بود
رهه،فقط رهه حضرت ما بود
گر حضرت عشق بینی
صد جان و تن دهی،باز بینی
گر ما در وادی دگر

شاعر:سعید افصحا


مطالب پیشنهادی