شعرهای کوتاه نو و سپید
۶ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات صابرخوشبین صفت

شعرهای کوتاه نو و سپید
تو مرا می کشی
نه با گلوله ،
با اخمهایت
????????????
آهی بلند بکش
به بلندای پاییز
"او" ،
از اینجا رفته است .
????????????
دستهایم را بگیر
از تمام فصلها ،
جا مانده ام

شاعر:صابرخوشبین صفت


مطالب پیشنهادی