عشق پا ک
۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمود بیهقی

عشقبا زی کا رهرشیا د نیست
عاشق د لسوخته آ زا د نیست
عا شقا ن پیوسته اندرراه دوست
جا ن خود راعرضه برغیرنیست
خا نه د ل را همواره پاکیزه بد ار
تا که عشق درآ ن را حتر بزیست
را ه یا را ن ا زپی

شاعر:محمود بیهقی


مطالب پیشنهادی