تیک تاک
۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات امیر مهرجوئی


در ادبیات عمر
تیک تاک یعنی پیوسته رفتن
همان صدایی که
کسی او را جدی نمیگیرد
به عقربه ها که مینگرم
این قدم های بی بازگشت
حتی اگر طعم ملس زندگی را
آنجا جا گذاشته باشی
کودکی را به کسی باز

شاعر:امیر مهرجوئی


مطالب پیشنهادی