میخ. و. تابوت
۳۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی مروج همدانی

می کند آل سعود قبر خودش
ساخت تابوتش به دست چکشش
هر یکی ضربه که وارد می کند
میخ ها کوبید بر فرق سرش

شاعر:مصطفی مروج همدانی


مطالب پیشنهادی