شوخی
۳۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مرتضی عبدلی

زندگی، با دوستان خصمانه شوخی می کند
سرنوشت اما چه بیشرمانه شوخی می کند
این اواخر این حقیقت را به جد فهمیده ام
هرکس و هرچیز، آگاهانه شوخی می کند
می کند شوخیِ تلخی در بیابان ها، سراب
شمع روشن

شاعر:مرتضی عبدلی


مطالب پیشنهادی