تخصیص بودجه ۹۶ قابل دفاع نیست
۳۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

 
تخصیص بودجه سال ۹۶ بیان داشت که بودجه ۹۷ تنها در الفاظ عملیاتی است و اقتصاد کشور با شوک های بودجه ۹۷  به کما می رود.فرصت اظهارنظر درباره بودجه سال ۹۶ نیست، چون معمولا تا سال تمام نشود، امکان ارزیابی درآمدها و هزینه های وجود ندارد، بسیاری از دریافت ها در بهمن و اسفند ماه انجام می شود و بسیاری از تعهدات دولت در هزینه های جاری به اسفند ماه موکول است.بنابراین زمانی اظهار نظر امکان پذیر است که تراز مالی مهیا شده باشد اما تا به این جای کار هم در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای هم در ارتباط هزینه های جاری عدد تخصیص قابل قبول و منطبق با بودجه نیست.براساس تحقیقی که محبی نیا انجام داده بود ۷۰ درصد بودجه کشور در سال اول انقلاب تملک دارایی های سرمایه ای و ۳۰ درصد بودجه جاری بوده است اما امروزبودجه های جاری  حدود ۸۵درصد و تملک دارایی های سرمایه ای سهم ۱۵ درصدی در بودجه دارد آن هم اگر این ۱۵ درصد به صورت ۱۰۰ درصد بدون وابستگی به اوراق مشارکت محقق شود.در طول ۳۷ سال بودجه کشور به سمت بزرگتر کردن دولت و افزایش حقوق بگیران رفته است، در حال حاضر درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات برای تامین هزینه های جاری دولت مصرف می شود منظور ار دولت حاکمیت و همه کسانی است که از بیت المال حقوق می گیرند.اما هرزمان که در بخشی اعتبارات کم می آید هزینه خدمات و امکانات را افزایش می دهند و دست در جیب مردم می کند، این روند نامیمون است و تا این روند اصلاح نشود بودجه ها اعداد و ارقامی برای هزینه های جاری کشور است.دولت در بودجه سال آینده به دنبال آن است که شوکی به جامعه وارد کند و یقین دارم در وضعیت فعلی، بدن نحیف اقتصادی مردم تحمل این شوک ها را ندارد و ممکن است خیلی ها با این شوک به کما بروند.هنوز ساز و کار بودجه عملیاتی فراهم نشده است و اگر منظور از بودجه عملیاتی پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش توسط استان ها است که بیشتر چالش برانگیز می شود تا عملیاتی.در بودجه سال ۹۷ حقوق، مزایا، اضافه کاری و حق ماموریت ها تغییر یا حذف نشده است، با این شرایط نمی توان بودجه را عملیاتی نمی بینم بلکه تنها شوک هایی وجود دارد و اعتقاد دارم بودجه سال ۹۷ در الفاظ عملیاتی است

مطالب پیشنهادی