#مرغ_دل
۲۸ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات احمد منجزی

هر دم که دلم سوی حرم گشته روانه
اشکم بشود از مژه چون سیل روانه
گویی که زند آب به راه تو دوچشمم
ای تیر نگاهت دل عشاق نشانه
تا کی بدهم جان شهنشه که تو آیی
این داغ فراغت، برود خانه به خانه
جمعی

شاعر:احمد منجزی


مطالب پیشنهادی