بُرو انکارمکن
۲۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کریم لقمانی

توچه هستی که مراغرق درآغوش گناهم کردی
بی خبربودم ازاین شهوتِ احساس ، سیاهم کردی
مست ازباده ومیخانه شدم، راه خودم گم کردم
عاقبت پشت همین مظلمه کاری ، پناهم کردی
توچه بودی که دگرباره چنین

شاعر:کریم لقمانی


مطالب پیشنهادی