زمان
۲۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات جلال بابائیان

زمان را گفتمش: ای دوست،
بهاران است، آسمان آبیست، درختان سبز، و یک پیمانه می در دست،
بیا لطفی کن و آهسته تر بگذر!
زمان ایستاد…
نگاهم کرد،
مرا چیزی نگفت، تنها نگاهم کرد، نگاهش خالی از

شاعر:جلال بابائیان


مطالب پیشنهادی