این شهر چه شهری ست
۲۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد مهدی ضرابی راد

ابن شهر چه شهری ست که مئ خانه ندارد؟
با این همه دیوار یکی خانه ندارد
این شهرچه شهری ست که بتخانه ندارد؟
با این همه بت یک بت جانانه ندارد
این شهر چه شهری ست که گلخانه ندارد؟
با این همه گل یک گل

شاعر:محمد مهدی ضرابی راد


مطالب پیشنهادی