چای
۲۴ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الیاس امیرحسنی

چای:الیاس امیرحسنی
یکی از دوستان ناب من امروز
دعوتم کرده تا به باغشان برویم
کتری و قوری وچایی وقند
با کمی نان هم ببریم
در دل باغ آتش افروزیم
کتری آب را بیاویزیم
آبمان که به جوش

شاعر:الیاس امیرحسنی


مطالب پیشنهادی