چند آه ..............
۲۳ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد کریم زاده نیستانک

.
آهم…..
از کمرکشِ سکوتِ یک فریاد……
پرت از سراشیبی
.
.
آهم…..
تند بادِ یک هیهات………..
بند بر یک َطهای* بی پروا
.
.
آهم…..
به تیرگیِ حسرت بیداد……
جفت چشمِ ما تا کور
.
.
آهم….
تشنگی را به غول

شاعر:محمد کریم زاده نیستانک


مطالب پیشنهادی