شکر خواری
۲۳ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی چناری

در ملکی که جزای شیرین شدن ، شکر خواریست
و شاید تو ندانی
شکر خواری عواقب دارد
………..
پس دار زنید
زبان ها را
شاید در میدان شهر
شاید در افق
هر چند دار را در فجر می

شاعر:علی چناری


مطالب پیشنهادی