فکر پخته
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات  منصور مقدم

زندگی با پختگــــی گردد متین
شا د باشید فکر عالـــی نازنین
گر هوس شد پیشه دانم دوستان
آخراین قصه شـود زارو غمین
فی البداهه: منصور مقدم

شاعر: منصور مقدم


مطالب پیشنهادی