جمعه ی خیس
۲۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سعید  مهری

یه عصر جمعه ی خیس
یه بغض و گریه درهم
رو گونه ها نشونده
دلتنگی ها یه شبنم
غصه ی بی سر و ته
یه هجرته بی تکرار
اشکای بیصدایی
از عشق دور به اجبار
از التهاب دلها
از اضطراب مادر
عشقی بدون

شاعر:سعید مهری


مطالب پیشنهادی