باخیالات خودم
۲۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اصغر اروجی

خواب دیدم باتوبودم نغمه خوان وشادمان
تک درخت بیدی انجا بودمارا سایه بان
درکناردشت سرسبزی به دور از دهکده
ما به دوراز موج غم هاونگاه مردمان
بین دشت واسمان یک عشق پاک وداغ بود
دشت تا پژمرده می

شاعر:اصغر اروجی


مطالب پیشنهادی