پروفسور استون : پانته آ عسکری
۱۹ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

عرض ســــــــــلام و ادب و احترام به محضر گل بانوی شعر و ادب
سرکار خانم عسکری گرانقدر _______

غزلی زیبا و خوش ریتم با مطلع و مقطع زیبا و متفکرانه از محضر
شریفتان خواندم و لذت بردم

همه ابیات زیبا هستند و اما به سلیقه :

مرکب مست لفظ را عشق سوار می شود
باز مهار می کشد رام نمی شود بیان

بعنوان شاه بیت این اثر فخیم گزینش کردم

و اما …فهم کلام شاعر در تشبیه مصرع دوم جای سخن بسیار دارد
و در تعبیر هرمنوتیک از این بیت اینگونه استنباط میکنم:
که تشبیه خصوصیات مرفولوژیکی برگ برخی از گونه های گیاهی به چشم انسان
بسیار خردمندانه صورت گرفته است
چشمان منتظر عاشق هیچ گاه از اشک خشک نمی شود و در تعبیری دیگر
می توان گفت : چشمان سبز عاشق هیچگاه به زردی نمی گراید ،چون هماره
منتظر است
در ارتباط طولی ابیات تداعی و درک مطلع غزل به وضوح در مقطع غزل در -بهار -هویدا می گردد

در پایان ضمن تحسین این اثر دل انگیز به اندیشه و قلم بانو
درودی معطر به نرگس شیراز تقدیم میکنم

هماره شاد و پیروز و سربلند باشید

___________________


مطالب پیشنهادی