هذیان
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات دانیال  علی پناهی

بخت با من ناگهانی یار شد
دوره و دنیای نرم افزار شد
در تلگرامم یکی دلبر رسید
غصه هایم را به جانش میخرید
چشمهایش شعله بر جانم زده
عشق او آتش به ایمانم زده
چشمها میگردد هر جا روی اوست
شب که می

شاعر:دانیال علی پناهی


مطالب پیشنهادی