حال امروز جهان
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

حال امروز جهان
از چه نویسم؟
من ز غمم
از دلی سوخته و اندر هم
از چه ننویسم ؟ برگو تو به من
از ستم یا که درد و از هرغم؟
یا زِ هَر بیش و یا که از هرکم
فقرهمراه درد های زیاد
یا که از

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی