0 « ای اَشکهـا ببـارید / ای اَبـرها نبـارید »
۱۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

«ای اَشکهـا ببـارید/ ای اَبـرها نبـارید»
======================
ای اشکها ببـارید، بر داغ آن عزیزان
ای ابرها نبـارید، بر خانه های ویران
ای اشکها ببـارید، اندر فراق یاران
ای ابرها نبـارید، برکودکان و

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی