چشمگیر...
۱۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد کریم زاده نیستانک

.
.
.
.
ایستاده !
آنقدر
بر سرش
کوفتند…
تا
نقش زمین شد !
*محمد کریم زاده نیستانک

شاعر:محمد کریم زاده نیستانک


مطالب پیشنهادی