باغ احساس
۱۲ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اصغر اروجی

مثل گیسویش دل ماراپریشان کردورفت
آن پری رویی که ازمن روی پنهان کردورفت
بانوی اردیبهشتش خوانده بودم سالها
باغ احساس مرا همرنگ آبان کرد ورفت
وقتی آمد درنگاهش صدسبد لبخند داشت
اوکه چشمان

شاعر:اصغر اروجی


مطالب پیشنهادی