همپای شب
۱۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسن گائینی

من قرین دیو و سرِ گمراهانم
برای فلسفیدن…
نواقصت را صرف بیماری خود می کنم!
که می داند چیزی بیدار…
همپایِ شب و باران مرا زاده است
چهره خراشیده نکن
پرسشی است که در پی آن پاسخی نبو
پایین

شاعر:حسن گائینی


مطالب پیشنهادی