نماز
۹ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

نماز من
برآورم اگرنیاز مردمان خود
نماز من بود
اگر که مردمم گرسنه اند و تشنه اند
نماز من به دردشان نمیخورد
بجای نان نمی خورند
نماز را
نماز با نیاز فرق می کند
نماز شکر میگذارم آن زمان
که

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی