گریه آسمان
۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ستار سلطانیان

آسمان
می گرید
بر سر آن بازماندگان
که ندارند سر پناه
جز
آسمان.
پ. ن :
برای
بازماندگان زلزله ها
در بارش

شاعر:ستار سلطانیان


مطالب پیشنهادی