عقده های که به دفتر نرسید
۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مسعود مالمیر

اتفاقات بدی در راه (است )هست
خبرش گوش مرا کَر کرده
چه کنم دم بزنم یا نزنم
خبری که عین این سر درده

لبانم از ترس چسبیده بهم
وقتی من رو دید وچشمش را بست
یک نفر کُنج نگاهم میگفت
اتفاقات بدی در

شاعر:مسعود مالمیر


مطالب پیشنهادی