کوک
۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علیرضا خدادادی دلیوند

چِه خَبَر بهتَر از این، غُصه فراموش شَود
غمِ دل پَر بزنَد، رَسته و خاموش شَود
چِه خَبَر بهتَر از این، سازِ دِلَش کوک شَود
بی هوا دَر بِز‌َنَد خَسته یِ آغوش

شاعر:علیرضا خدادادی دلیوند


مطالب پیشنهادی