نشانی
۵ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات پژمان بدری

آدرسی بی روح
شهر غم
خیابان اندوه
کوچه ی بن بستِ دلتنگی
پلاک غصه
درِ خانه به رنگ درد
اینست نشانی من
به صدا آمد زنگِ خانه
برمیدارم آیفونِ انتظار را
بله کیست؟؟
بی کسی ست
بعد تو

شاعر:پژمان بدری


مطالب پیشنهادی