اندوه زلزله
۴ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی ربیعی ((علی بهار))

۱
پاییز امسال
اندوه کم نداشت
زلزله را هم
به خاطراتم
اضافه کرد
۲
منفعل ، بیهوده
چون این همه
کلاغ و گربه
سگ دوی سگان
در کوچه و خیابان
به نرمی خاک باد می خورم
به گرمی یخ آب می شوم
بی آنکه

شاعر:علی ربیعی ((علی بهار))


مطالب پیشنهادی