پروردگارا...باباباقر354
۲ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

پروردگارا…باباباقر۳۵۴
در اینجا
خنده ها،
اجباری است
کارها،
تکراری است
چهره ها،
غرق ریا کاری است
دوستي،
دلداري است
معرفت،
پنهانی است
خداوندا
خسته و بيزارم
درکم کن
تنهایم و محتاجم

شاعر:محمد باقر انصاری


مطالب پیشنهادی