من در ریاضی
۲۹ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

من دَر ریاضی
من نیستم
یعنی اینکه ، یک من نیستم
چارَکَم
یا حد اکثر نیم من
جمع من هم با شما
مامیشود
گر شما منها شوید
من نیز تنها میشوم
*
راستم من استوارم
روی پا یم بر قرارم
گاه حایل

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی