فروزش
۲۹ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ابراهيم معززيان

مبهم و بی انتها دریک شب طول و دراز
مبهم و بی اختیار گامی زدم ، با رمزوراز
از بلندای ضمیر ناخودآگاهم پیامی می رسد
از فراز فکر واندیشه ، سلامی می رسد
این پیام از راه دور شاید که نزدیک می رسد
این

شاعر:ابراهيم معززيان


مطالب پیشنهادی