گلابتون
۲۷ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسن گائینی

آنها که گوشی دارند بشنوند
     صمیمی ترین آشنا یم ناشناخته ماند
       کیست مرا به دوزخ همراهی کند؟
         قدیسه ای وجود ندارد…
        این را عشق بخوبی می داند !
     

شاعر:حسن گائینی


مطالب پیشنهادی