التماس
۲۷ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کیوان باقری فام

نسخه ای بر درد دوری، این فراقم می دهی؟
خانه ی آباد عشقت،یک اتاقم می دهی؟
****
وای می بینی هوس در من چه له له می زند
پاسخی شایسته بر این اشتیاقم می دهی؟
****
بابت جولان واژه دشت احساس و غزل
بوسه ی

شاعر:کیوان باقری فام


مطالب پیشنهادی