* * 0 « چرا از سینه، دل بیرون نمی آید؟ »
۲۶ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سلیمان بوکانی حیق

چـرا ازسینـه، دل بیرون نمی آید؟ *
========================
به جز یک تسلیت آری، ز دل بیرون نمی آید
نمی دانـم چرا بیـرون، دل از سینـه، نمی آید؟
========================
* ای بازماندگان زلزلۀ استان کرمانشاه:
(مردم

شاعر:سلیمان بوکانی حیق


مطالب پیشنهادی