قله ها را دریابیم
۲۵ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسین پرهیزکاری

من زیاد حرف نمی زنم
تحمل صبر تو افتان است
من سر جنگ ندارم
تو اشتهای جنگت را کور کن
من دیوانه نیستم
تو دنبال دیوانه ای
من راه سوال میکردم
سر راه گمراهیت پشیمانم کرد
من به شوق قبله ی عشق هم

شاعر:حسین پرهیزکاری


مطالب پیشنهادی