سقف کاذب




۲۵ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات قاسم بیابانی

آسمان
سرپناهت نبود
سقف کاذبی بود
این
آسمان
پ.ن
شعری مشترک از من و خواهرم خانم آرمیتا

شاعر:قاسم بیابانی


مطالب پیشنهادی