به خاطر تو
۲۴ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات موسی ظهوری آرام

به دل بودم اگر از در در آیی
اگر یا بشنوم از تو صدایی
وحتی یا بدانم در کجایی
به هر ناکس کشم دست

شاعر:موسی ظهوری آرام


مطالب پیشنهادی