خدایا
۲۲ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عبدالرضا بازوبندی

خدایا ! خود بگو این شد خدایی ؟
زمین آتش زدی خود در هوایی ؟
یکی آدم فرستادی و حوا
بهانت شد یکی سیب و جدایی !
فرستادی هزار و یک پیامبر
هزاران دین ، هزاران کدخدایی !
جنایت ها به نامت شد کجایی ؟

شاعر:عبدالرضا بازوبندی


مطالب پیشنهادی