ماه و پلنگ
۲۱ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات رضا جوکار

مغرورتر از ماه رویت ندیده ام
وقتی در اعماق وجودم
پلنگی است زخمی
***
(عش…)
به خاطر تو
قاف را از عشق برداشتم
تا عشق من بی پایان

شاعر:رضا جوکار


مطالب پیشنهادی