رسوایی !!!
۲۰ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عباس انصاری     (عارف)

آنکه بی پروایی اش ، هردم مرا رسوا کند
کاش از رسوایی خود اندکی پروا کند
از برای آنکه سوزد هستی ام با شعله ای
هر کجا باشم من مفلوک را پیدا کند
من به او مشغول و او بادیگران گرم سخن
چون

شاعر:عباس انصاری (عارف)


مطالب پیشنهادی